Vedtægter


Vedtægter for

Foreningen Rytmisk Musikkonservatoriums Venner (RMV)§ 1.


Foreningens navn er “Rytmisk Musikkonservatoriums Venner”. Foreningens hjemsted er København.


Foreningen har postadresse hos formanden Michael Thrane, Geelsvej 21 A, 2840 Holte.§ 2.


Foreningen, der ikke er erhvervsmæssig, har som formål at iværksætte, støtte og koordinere initiativer til uddannelse af unge jazzmusikere i Danmark og til udvikling af mulighederne for det unge jazzmiljø.


§ 3.


Som medlemmer af foreningen kan optages personer, som nærer en varm interesse for rytmisk musik.


Det er i den forbindelse en betingelse for optagelse, at en person, der ønsker optagelse i foreningen, på en for generalforsamlingen eller medlemsmødet tilfredsstillende måde kan dokumentere at være i stand til at spille eller synge en blues i b.


Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for dette krav.


Anmodning om optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet. Optagelsesprøve til foreningen finder sted ved den årlige generalforsamling: eller på et medlemsmøde.


§ 4.


Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra foreningens medlemmer, eventuelt ved gaver og frivillige bidrag.


Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, jf. § 7.


Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som legater og arv.

Foreningens midler anbringes bedst muligt.


§5.


Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, bestående af 5-7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, jf. § 7.


Bestyrelsen disponerer over foreningens midler efter bedste skøn til varetagelse af foreningens tarv og fremme af dens formål.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.


§6.


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsesmødet til den 31. december 1994.


Foreningens regnskaber revideres af en revisor, der vælges på den årlige generalforsamling.


§7.


Der afholdes hvert år i tiden 1. januar - 31. marts generalforsamling med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning.

3.Godkendelse af revideret årsregnskab.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.Valg af formand.

7.Valg af revisor.

8.Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

9.Eventuelt.


Indkaldelse til generalforsamling tilsendes medlemmerne skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning mindst 3 uger før mødets afholdelse. Forslag, der agtes stillet på gene-ralforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen.


Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer.


Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 8.


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når dette kræves af mindst 20% af medlemmerne. Med indkaldelsen forholdes som i § 7 angivet.


§9.


Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, når der er fremsat forslag herom i en mødeindkaldelse, der er foretaget i overensstemmelse med den i § 7 angivne fremgangsmåde.


Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er mødt, skal bestyrelsen straks indkalde ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 2 måneder efter, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler tilfalde en forening eller fond med et formål beslægtet med nærværende forenings formål, jf. § 2, i henhold til generalforsam¬lingens beslutning herom.
(Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2016)Print vedtægter fra PDF version


© Rytmisk Musikkonservatoriums Venner 2015 - 2016